Skip to main content

Privacybeleid

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze site te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacybeleid.

1. Uw persoonsgegevens

Signed With Love draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In deze privacyverklaring leest u hoe wij veilig met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen via:

Signed With Love

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Signed With Love verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om uw bestelde producten toe te sturen;
  • om u (al dan niet digitaal) informatie toe te sturen over Signed With Love;
  • voor kwaliteits- en marktonderzoek; en/of
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

  • voor- en achternaam (afnemer en/of geadresseerde);
  • adres en woonplaats (afnemer en/of geadresseerde);
  • e-mailadres en telefoonnummer (afnemer);
  • bedrijfsnaam;
  • gegevens over uw bezoek aan onze website; en/of
  • overige gegevens die u tijdens contact met ons doorgeeft.

4. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Websites:
Op onze websites vindt u informatie over Stadspark Oranjerie. Wij meten het gebruik van onze websites, zodat wij deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. Wij verwerken bijvoorbeeld gegevens over welke pagina’s u heeft bezocht en hoelang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in gebieden en informatie waarvoor de meeste belangstelling is.

Nieuwsbrieven:
Meld u zich aan voor (een van) de nieuwsbrieven over Signed With Love, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres om deze nieuwsbrieven aan u toe te sturen. U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief altijd en per direct opzeggen via deze link.

Social media:
Wij meten het verkeer van en naar onze social media, zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Dit doen wij om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u ons via onze socialmedia-kanalen of advertenties benadert en persoonsgegevens (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) met ons deelt.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

6. Aan welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt.

7. Derden

Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan andere partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

8. Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken wij alleen persoonsgegevens als wij voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

– Wij beschikken over uw toestemming;
– We hebben een gerechtvaardigd belang; en/of
– Wij moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u om rectificatie of verwijdering van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft u het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan: Signed With Love, Postbus 10051, 7301 GB in Apeldoorn of een e-mail sturen naar hello@signedwithlove.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als wij de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen wij u een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen wij u vragen om uw verzoek nader te specificeren. Wij schorten de uitvoering van het verzoek dan op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

U hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind u hier.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Signed With Love neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@signedwithlove.nl.

11. Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

12. Uitschrijven voor de nieuwsbrief

Liever niet meer de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan uit door deze link te volgen.

13. Wijzigingen en versie

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig op wijzigingen na te lezen op onze website(s). Deze versie dateert van 17 oktober 2022.